Elections

Elections – Documents

  • Notice of Appointment of Agent During the 2020 Directors Election Period / Aviso de Designacion de Agente para el Periodo de Eleccion de Directores de 2020
    ( Posted through 8:00 AM June 11, 2020 )
  • Notice of Deadline to File Applications for Place on Ballot / Aviso de Fecha Limite para Presentar Solicitudes de un Lugar en la Boleta de Votacion
    ( Posted through 5:00 PM February 14, 2020 )
  • Resolution Designating Agent of the Secretary of the Board of Directors During the 2020 Directors Election Period

_noticeaofppointmentofagentduringthe2020directorselectionperiod_202000

_noticeofdeadlinetofileapplicationsforplaceonballot_202000

_resolutiondesignatingagentofthesecretaryoftheboardofdirectorsduringthe2020directorselectionperiod_20200


Notice of Appointment of Agent During the 2020 Directors Election Period

Notice of Appointment of Agent During the 2020 Directors Election Period
Aviso de Designacion de Agente para el Periodo de Eleccion de Directores de 2020
Thông Báo Về Việc Bổ Nhiệm Dại Lý Trong Giai Doạn Bầu Cử Giám Dốc Năm 2020
2020 年董事選舉期間委任代理人的通知

_noticeofappointmentofagentduringthe2020directorselectionperiod_20200
_avisodedesignaciondeagenteparaelperiododeelecciondedirectoresde2020_20200
_thôngbáovềviệcbổnhiệmdạilýtronggiaidoạnbầucửgiámdốcnăm2020_20200
_2020年董事選舉期間委任代理人的通知_20200


Notice of Appointment of Designated Agent

Notice of Appointment of Designated Agent
Aviso de Nombramiento de Agente Designado
Thông Baùo Veà Vieäc Boa Nhieäm Naii Dieän Nöôic Uuy Quyeàn
指定代理人委任公告

_noticeofappointmentofdesignatedagent_20200
_avisodenombramientodeagentedesignado_20200
_thôngbaùoveàvieäcboanhieämnaiidieännöôicuuyquyeàn_20200
_指定代理人委任公告_20200


Notice of Deadline to File Applications for Place on Ballot

Notice of Deadline to File Applications for Place on Ballot
Aviso de Fecha Limite Para Presentar Solicitudes Para Un Lugar En La Boleta
Thông Báo Han Chot Nop Don Xin Mot Vi Tri Tren La Phieáu
申請登記選票席位截止公告

This notice will remain posted continuously until 5:00 p.m. on Friday, February 14, 2020.

_noticeofdeadlinetofileapplicationsforplaceonballot_20200
_avisodefechalimiteparapresentarsolicitudesparaunlugarenlaboleta_20200
_thôngbáohanchotnopdonxinmotvitritrenlaphieáu_20200
_申請登記選票席位截止公告_20200


 

Notice of Drawing for Position on Ballot

Notice of Drawing for Position on Ballot
Aviso de Sorteo para la Posición en las Boletas Electorales
Thoâng Baùo Veà Vieäc Ruùt Thaêm Cho Nôi Ghi Treân Phieáu Baàu
抽籤決定選票職務之通知

This notice will remain posted continuously until 2:00 p.m. on Monday, February 17, 2020.

_noticedrawingpositionballotdirectorselection_20200
_avisodesorteoparalaposiciónenlasboletaselectorales_20200
_thoângbaùoveàvieäcruùtthaêmchonôighitreânphieáubaàu_20200
_抽籤決定選票職務之通知_20200


 

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 2, 2020. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election.

Applications for a place on the ballot may be filed from January 15, 2020, to 5:00 p.m. local time on February 14, 2020. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 2 de mayo de 2020. El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección.

Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 15 de enero de 2020 hasta las 5:00 p.m. hora local del 14 de febrero de 2020. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy, 2 thaùng Naêm, 2020. Cô Quan seõ thieát laäp (caùc) ñòa ñieåm boû phieáu cho cuoäc baàu cöû, vaø thoâng tin veà ñòa ñieåm boû phieáu seõ coù trong Thoâng Baùo Baàu Cöû.

Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 15 thaùng Moät, 2020 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 14 thaùng Hai, 2020. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉

下一次董事選舉定於2020年5月2日(週六)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告。]

提交參選申請的期限為2020年1月15日至2020年2月14日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站:
https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

_boardofdirectorselection_20200
_eleccionesdelajuntadirectiva_20200
_caùccuoäcbaàucöûbangiaùmnoác_20200
_董事會選舉_20200


Order Calling Directors Election

Order Calling Directors Election
Orden Para Convocar Una Elección De Directores
Lệnh Yeu Cau Tộ Chửc Cuộc Bầu Cử Giám Dốc
關於舉行董事選舉的命令

_ordercallingdirectorselection_2020020
_ordenparaconvocarunaeleccióndedirectores_20200
_lệnhyeucautộchửccuộcbầucửgiámdốc_20200
_關於舉行董事選舉的命令_20200


 

Notice of Directors Election

Notice of Directors Election
Aviso de Elección de Directores
Thông Báo Ve Cuôc Bầu Cử Các Giám Dốc
董事選舉通知書

This notice will remain posted continuously until 8:00 a.m. on Sunday, May 3, 2020.

_noticeofdirectorselection_20200
_avisodeeleccióndedirectores_20200
_thôngbáovecuôcbầucửcácgiámdốc_20200
_董事選舉通知書_20200


 

Results of Drawing to Determine Order on Ballot

Results of Drawing to Determine Order on Ballot
Resultados del Sorteo para Determinar el Orden en el Que Apareceran los Nombres de los Candidatos en la Boleta de Votacion

_resultsofdrawingtodetermineorderonballot_20200
_resultsofdrawingtodetermineorderonballot_20200_spanish


 

Notice of Cancellation of Election

Notice of Cancellation of Election
Aviso de Cancelación de Elección
Thông Báo Hủy Bầu Cử
關於取消選舉的通知

This notice will remain posted continuously until 8:00 a.m. on Sunday, May 3, 2020.

_noticeofcancellationofelection_20200
_avisodecancelacióndeelección_20200
_thôngbáohủybầucử_20200
_關於取消選舉的通知_20200


 

Order of Cancellation

Order of Cancellation
Ejemplo de Orden de Cancelacion

_orderofcancellation_20200
_ejemplodeordendecancelacion_20200


 

Order Cancelling Election and Declaring Unopposed Candidates Elected to Office

Order Cancelling Election and Declaring Unopposed Candidates Elected to Office

Orden Que Cancela la Elección y Declara Electos al Cargo a los Candidatos Sin Oponentes

Lệnh Hủy Bỏ Bầu Cử Và Tuyên Bố Các Úng Cử Viên Không Cử Vào Chửc Vu Tranh Cử

關於取消選舉及 宣佈無競爭對手候選人當選的命令

_ordercancellingelectionanddeclaringunopposedcandidateselectedtooffice_20200
_ordenquecancelalaelecciónydeclaraelectosalcargoaloscandidatossinoponentes_20200
_lệnhhủybỏbầucửvàtuyênbốcácungcửviênkhôngcửvàochửcvutranhcử_20200
_關於取消選舉及宣佈無競爭對手候選人當選的命令_20200


 

Order Cancelling Election

Order Cancelling Election
Orden De Cancelación De Elección

_ordercancellingelection_20200
_ordendecancelalaeleccióndeelección_20200


Order Declaring Unopposed Candidates Elected to Office

Order Declaring Unopposed Candidates Elected to Office
Orden Declarando a Los Candidatos Sin Oponentes Electos a Sus Cargos
Lệnh Yêu Cầu Tuyên Bố Các Ung Cử Viên Không Co Doi Thu Dac Cử Vào Chửc Vu
宣布宣布反對派候選人當選的命令

_orderdeclaringunopposedcandidateselectedtooffice_20200
_ordendeclarandoaloscandidatossinoponenteselectosasuscargos_20200
_lệnhyêucầutuyênbốcácungcửviênkhôngcodoithudaccửvàochửcvu_20200
_宣布宣布反對派候選人當選的命令_20200


 

Order Calling Operation and Maintenance Tax Election

Order Calling Operation and Maintenance Tax Election

_ordercallingoperationandmaintenancetaxelection_20200


 

Notice of Appointed Agent

Notice of Appointed Agent
Aviso de Agente Nominado
Thông Báo Về Việc Chi Dinh Dại Lý
任命代理人通知

This notice will remain posted continuously until Thursday, June 11, 2020.

_noticeofappointedagent_20200
_avisodeagentenominado_20200
_thôngbáovềviệcchidinhdạilý_20200
_任命代理人通知 _20200


 

Order Including Declaration of Election

Order Including Declaration of Election
Orden Incluyendo Uan Declaración de Elección

_orderincludingdeclarationofelection_20200
_ordenincluyendouandeclaracióndeelección_20200


 

Certificate of Election

Certificate of Election

_certificateofelection_20200


 

Certification of Unopposed Candidates

Certification of Unopposed Candidates
Certificación de Candidatos Unicos

_certificationofunopposedcandidates_20200
_certificacióndecandidatosunicos_20200


 

Deadline for Filing for Candidacy

Deadline for Filing for Candidacy
Fecha Límite para Presentar la Candidatura
Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử
申報參選截止日期

_deadlineforfilingforcandidacy_20200
_fechalímiteparapresentarlacandidatura_20200
_thờihạnnộpdơntranhcử_20200
_申報參選截止日期_20200


 

Requirements for Filing for Candidacy

Requirements for Filing for Candidacy
Requisitos para Presentar la Candidatura
Yêu Cầu Nộp đơn Tranh Cử
申報參選要求

_requirementsforfilingforcandidacy_20200
_requisitosparapresentarlacandidatura_20200
_yêucầunộpđơntranhcử_20200
_申報參選要求_20200


 

Order Postponing Directors Election

Order Postponing Directors Election
Orden para Postergar una Elección de Directores
Lệnh Hoãn to Chửc Cuộc Bầu Cử Giám Dốc
關於推遲董事選舉的命令

_orderpostponingdirectorselection_20200
_ordenparapostergarunaeleccióndedirectores_20200
_lệnhhoãntochửccuộcbầucửgiámdốc_20200
_關於推遲董事選舉的命令_20200


 

Order Postponing May 2, 2020 Election to November 3, 2020 Under Governor’s Proclamation Issued March 18, 2020

Order Postponing May 2, 2020 Election to November 3, 2020 Under Governor’s Proclamation Issued March 18, 2020

Orden para Postergar la Elección del 2 de Mayo de 2020 al 3 de Noviembre de 2020 Bajo la Proclamación del Gobernador Expedida el 18 de Marzo de 2020

Lệnh Hoãn Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Ngày 2 Tháng Năm, 2020 sang Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 Theo Quy Định trong Tuyên Bố của Thống Đốc Ban Hành Ngày 18 Tháng Ba, 2020

關於依照2020年3月18日頒布的州長公告 將2020年5月2日選舉推遲到2020年11月3日之命令

 

_orderpostponingmay22020electiontonovember32020_20200

_ordenparapostergarlaeleccióndel2demayode2020al3denoviembrede2020_20200

_lệnhhoãntổchứccuộcbầucửngày2thángnăm2020sangngày3thángmườimột2020_20200

_關於依照2020年3月18日頒布的州長公告 將2020年5月2日_20200